Význam terénního značení

Ze zvláště chráněných území (ZCHÚ) jsou nejvýznamnějšími velkoplošnými chráněnými územími (VCHÚ) chráněné krajinné oblasti (CHKO) a národní parky (NP). Území těchto VCHÚ jsou dle cennosti rozdělena do zón, kde vyjma 1. zóny není pohyb návštěvníka nijak omezen.V 1. zóně NP je pohyb mimo turistické a příslušnou správou NP vyznačené cesty zakázán. Na územích CHKO, ale i vně, se pak nacházejí maloplošná chráněná území (MCHÚ), a to přírodní rezervace (PR), přírodní památky (PP), národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP). Zatímco pohyb po PR, PP a NPP není zákonem omezen, ale může být upraven tzv. bližšími ochrannými podmínkami, pro vstup a pohyb po NPR platí stejná pravidla, jako pro I. zóny NP. Nachází-li se NPP na území národního parku, pravidla určuje zónace (např. NPP Pravčická brána je v 1. zóně NP České Švýcarsko, nevede přímo na ní značená cesta a vstup tedy není povolen).

Na území ČR (i mimo CHKO či NP) pak mohou být, zvláště na jaře, přechodně chráněny (uzavřeny) plochy, nejčastěji z důvodů hnízdění ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů ptactva.

Ostatní kategorie chráněných území a lokalit (přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a chráněné stromy) nijak možnosti vstupu a pohybu neomezují.

Shrnutí možností vstupu a pohybu v ZCHÚ:
1. mimo značené cesty NE!! – I. zóna NP a NPR;
2. časově omezené NE!! – lokality označené v terénu textem „Opatření obecné povahy“ s mapkou; Opatření s mapkou k dispozici na webu u příslušné správy CHKO, správy NP či městského úřadu s rozšířenou působností;
3. všude jinde ANO.

Pozn. Dále samozřejmě existují zákazy či omezení vstupu z jiného titulu, např. do vojenských újezdů, důlních oblastí apod.

Terénní značení a jeho význam:

Pruhové značení v terénu

Národní přírodní rezervace - vstup a pohyb jen po značených cestách

1. zóna NP

Národní přírodní památka

Přírodní rezervace

Přírodní památka