Stanovisko ČAGeo k případům logování „FTF“ před publikací keše

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů České asociace geocachingu je dle jejích stanov mimo jiné kultivace geocachingu, cítíme se zavázáni reagovat na dění několika posledních dní, kdy se objevila zcela nezvyklá metoda logování „FTF“ na dosud nepublikovaných keších. Tato praxe je dle našeho názoru jednoznačně v rozporu se zásadami geocachingu.

Nepochybujeme o tom, že lidé, kteří se tomuto „novému stylu hry“ věnují, žijí v přesvědčení, že to, co dělají, je zcela v pořádku, protože „co není zakázáno, to je povoleno“. Ani my nechceme hrát hru, která bude do posledního detailu svázána pravidly, a která na každou nově objevenou možnost chování bude reagovat přidáváním pravidel dalších. Právě proto jsme přesvědčeni, že tam, kde nejsou dána „papírová“ pravidla, je nutné – a také slušné vůči ostatním – řídit se zásadami slušnosti a fair-play.

Slušnost a smysl pro fair-play by každému z nás měly bránit využívat technických slabin systému k získání výhody oproti ostatním hráčům. Měly by nám bránit obcházet úlohu reviewerů ve schvalovacím procesu. Měly by nás vést k tomu, abychom respektovali rozhodnutí zakladatele keše, který ji teprve v určitou chvíli zadá do schvalovacího procesu. A v neposlední řadě by nás měly vést k tomu, abychom se chovali férově vůči ostatním hráčům.

„FTF“ bylo vždy odměnou pro toho, kdo se jako první dostal ke keši v rámci závodu o první nález. Je jasné, že ocenění pro „prvního v závodě“ nepřísluší tomu, kdo vyrazí na trať dávno před startovním výstřelem. Nicméně vzhledem k tomu, že oficiální pravidla hry od společnosti Groundspeak nic jako „FTF“ neřeší, je jenom na nás, hráčích, zda tuto „nadstavbu“ budeme hrát podle pravidel fair-play. Pokud nebudeme, ztrácí smysl. A co hůř, pokud někteří z nás nebudou hrát fér, ztrácí tato hra smysl pro všechny.

 Stanovisko reviewerů k současnému dění je následující:

  1. Na chybu funkčnosti stránek geocaching.com, která za jistých okolností umožňuje určit pozici dosud nepublikované keše, byla společnost Groundspeak upozorněna již v březnu tohoto roku. Snad proto, že ve Spojených státech nechápou „čecháčkovskou“ tendenci využívat všech možností a obcházet pravidla v duchu hesla „co není zakázáno, to je povoleno“, nebyla dosud zjednána náprava.
  2. FTF – „First To Find“ – je soutěž mimo oficiální pravidla hry, a proto se jí tato pravidla nebudou zabývat.
  3. Nález – „Found It“ – je typ logu označující skutečnost, že daný nick danou keš našel. Jedinou podmínkou – v tomto případě splněnou – je zápis v logbooku ve schránce. Ani problematiku nálezu před publikací či toho, jak se dotyčný ke krabičce dostal, pravidla neupravují a upravovat nebudou.

Shrnutí: Současný stav, kdy keš ještě před její publikací nalezne hráč, který její polohu zjistil díky nedostatkům v systému na stránkách geocaching.com, neodporuje oficiálním pravidlům hry – jde o platný nález. Stejně tak neodporuje pravidlům hry, pokud si tento hráč přisvojí „FTF“ – pojem, který pravidla neznají.

Pokud se vám, stejně jako nám, zdá, že současné dění není v pořádku, nezbývá než apelovat na společnost Groundspeak a žádat o zjednání nápravy, tj. o zabezpečení systému proti výše uvedenému způsobu „hraní“. Jedině tak můžeme dosáhnout toho, že tuto hru budeme moci dál hrát všichni podle stejných pravidel.

Chcete-li se připojit k žádosti o zamezení výše popsaných praktik, doplňte do anglické verze následujícího textu své jméno a nick a odešlete ji na contact@geocaching.com.

 

Vážený Groundspeaku,

já, (jméno) alias geocacher (nick), jsem hluboce znepokojen(a) současnými podvodnými praktikami, které pronikly do geocachingu v České republice. Ve své oblíbené hře, které věnuji podstatnou část svého času i nemalé finanční prostředky, se stále častěji setkávám s podvody, nepoctivostí a obcházením pravidel ve smyslu „co není zakázáno, to je povoleno“. Tento stav významně snižuje můj požitek ze hry, a proto žádám vás jako majitele této hry a provozovatele serveru geocaching.com, abyste vynaložili maximální úsilí ke zdokonalení systému hry, vyhledání chyb v tomto systému a zamezení jejich zneužívání, a případně i k vyloučení hráčů, kteří svým neférovým a podvodným chováním snižují mou radost z geocachingu, mou vůli dál se této hry účastnit a dál ji spoluvytvářet pro zbytek (slušné) komunity. Jsem si dobře vědom(a) toho, že tuto hru utváří především owneři keší – lidé, kteří z dobré vůle zakládají schránky pro radost ostatním hráčům, a proto cítím povinnost vás informovat, že váš laxní přístup k řešení situací, kdy se někteří hráči vůči ostatním chovají způsobem, který je v rozporu se základy slušnosti, velmi negativně ovlivňuje kvalitu celé hry a již dnes má za následek to, že owneři velmi pěkných keší své výtvory archivují a další nezakládají. Pokud tento stav ani nadále nebudete řešit, budu nucen(a) svou účast ve vaší hře ukončit.

Dear Groundspeak,

I, (jméno) aka geocacher (nick), am deeply disappointed with the current unfair practices that found their way into geocaching in the Czech Republic. In my beloved game, to which I dedicate a substantial amount of time and considerable financial resources, there is more and more swindling, cheating and bending the rules in the sense of “all which is not prohibited is allowed”. This state of things is considerably decreasing my joy from playing the game, and therefore I ask you as the owner of this game and the operator of geocaching.com, to invest your maximum effort into improving the gaming system and preventing its misuse, and eventually to exclude players who, through their unfair and fraudulent attitude, are considerably decreasing my joy from geocaching, my intention to continue participating in this game and to co-create it for the rest of the (fair) community. I am well aware that this game is mainly created by cache owners – people, who out of their good will create geocaches for the joy of other players, and therefore I think it necessary to inform you, that your careless attitude to solving situations, in which some players act towards others in a manner that is incompatible with the basics of honesty, has a very negative effect on the overall quality of the game, and it is already causing owners of some very nice geocaches to archive their work and cease to create new ones. Should you continue to neglect this situation, I will be forced to cease playing your game.

Příspěvek byl publikován v rubrice Oznámení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.