Založení, forma sdružení a členství

  • Proč hned oficiální sdružení?

Vzhledem k tomu, že mezi sebou máme členy (aktivně se podílející na organizování rozličných eventů), kteří se setkali s rozdílem jednání dotčených orgánů s jednotlivcem a s oficiální institucí, jsme přesvědčeni, že tato forma „oficiality“ může mnohé ulehčit a v budoucnu pomoci při jednáních.

  • „Komu to prospěje?“

Činnost asociace je primárně určena všem, kdo o tento druh pomoci budou mít zájem. Nikoho k využívání služeb asociace nenutíme a ani není potřeba se bát, že nečlenství v asociaci bude nějakým způsobem mít vliv na hru samotnou.

  • Proč má Čech potřebu všechno institucionalizovat?

Oficiální organizace s IČ je podle nás nejlepší forma, která umožní efektivní zastupování zájmů hráčů při oficiálních jednáních. O toto zastupování může požádat jak člen, tak i nečlen. Navíc ve světě již podobné projekty existují delší dobu (viz Groundspeak Forum).

  • Jaké konkrétní výhody plynou z případného členství?

Poradenská činnost jak při zakládání keší, tak při tvorbě listingů. Nabídka překladů listingů, komunikace s cizinci zadržujícími GC a TB. Možnost se aktivně podílet na chodu a rozvoji asociace. Do budoucna přicházejí v úvahu slevy na placené eventy pořádané asociací.

  • Lze se nějak dostat z područí této asociace která se sama ustanovila a rozhodla “o mě beze mě”? Jakou bude mít asociace autoritu?

Není třeba se dostávat z područí, asociace se sice ustanovila, ale o nikom nerozhodla. Asociace má za úkol fungovat tak, aby neomezila ty, kdož z nějakého důvodu s její existencí nesouhlasí. Autorita je přímo úměrná členské základně.

  • Bylo vhodné, že tato asociace vznikla bez předchozí diskuse např. na foru geocaching.cz?

Na různých fórech se o vzniku nějakého oficiálního zástupce kačerů mluvilo už několikrát. Ale nikdo nikdy nepodnikl žádné kroky k jeho vytvoření. Vždy se to jen strhne v debatu, která k ničemu nevede. Touto cestou by asociace pravděpodobně nikdy nevznikla.

  • Proč se jejími zakládajícími členy staly konkrétně tyto kolegyně a kolegové?

Zakládajícími členy sdružení jsou ti, kdo se společně shodli na užitečnosti takového sdružení a podnikli kroky potřebné k tomu, aby vzniklo. Stanovy ČAG sice hovoří mimo jiné i o „zakládajících členech“, ale vyplývá z nich, že jejich postavení se ničím neliší od řádných členů. Mandát členů výkonného výboru je omezen délkou funkčního období.

  • Bude členství v asociaci nutit ostatní, a zdaleka nejen ty začínající nebo příležitostné hráče, aby do logů psali víc než jen tečky nebo výčet spolulovců, to, jestli na místě byli po či ještě před obědem, případně aby každou keš nějak a někde ohodnotili ?

Člen asociace by měl v rámci dodržení etického kodexu logovat tak, jak se má. Klademe důraz na konstruktivní kritiku. Nelíbí? Napiš to a zdůvodni!